Autocad Ki?isel Arayz, Toolbar, Men: Geni?letilmi? al??ma Ekran?

AutoCAD’in nceki srmlerinde varm?yd? bilmiyorum ama 2007 srmnde al??ma alan?m?z? ki?iselle?tirebilme durumu sz konusu. Bylelikle daha geni? bir al??ma alan? yaratabilir, s?k kullan?lan komutlar? bir grupta toplay?p kolayca eri?ebilir, gerekli komutlar? ekleyip birlikte izim performans?n?z? etkileyecek derecede h?zl?l?k sa?layabilirsiniz. Ba?l?yoruz: Ki?isel Arayz View>Toolbars mensnden ya da komut sat?r?na �_toolbar” yazarak kullan?c? arayz zelle?tirme penceremizi a?yoruz; Workspaces sekmesine sa? t?klay?p New>workspaces ad?mlar?n? uygulayarak nce kendimiz iin bir Autocad arayz olu?tural?m;

Autocad toolbar

?simlendirdi?imiz arayz seili iken �Customize Workspace” butonuna t?kl?yoruz ve sol penceremiz yeni halini al?yor.

Autocad toolbar

Toolbars ve Menus sekmelerini geni?leterek arayzmzde grnmesini istedi?imiz toollbar ve men isimlerini i?aretliyoruz. ?lk etapta menlerin tmn semenizi neririm. Ard?ndan �done > Apply > Ok” diyerek ?k?yoruz, i?te ki?iselle?tirilmi? yeni arayzmz. Ki?isel Toolbar ve MenToolbardaki tm komutlar? kullanmayabiliriz. Ki?iselle?tirilmi? bir toolbar’a hay?r demem diyenler: View>Toolbars kullan?c? arayz zelle?tirme penceremizi a?yoruz. Toolbars > New > Toolbar Ard?ndan yeni bir isim girerek onayl?yoruz.

Autocad toolbar
Command List penceresinde tm komutlar ikonlar? ile birlikte listelenir. Toolbar?m?za eklemek istedi?imiz komutu yeni olu?turdu?unuz toolbar’a srkleyip b?rak?n?z. Bu ?ekilde istedi?iniz kadar komut ekleyebilirsiniz. Not: Categories sekmesinden herhangi bir kategori seebilirsiniz, bylelikle o kategoriye ait komutlar listelenecektir. Ki?isel menmz de ayn? ad?mlar? uygulayarak olu?turabiliriz. Hay?rl? Olsun 🙂
Autocad toolbar
Autocad toolbar
Autocad toolbar
Autocad toolbar

1 yorum

  1. bahr 09 Kasım 2008

Yorum yaz