Depreme duyarl?l?k gnleri & Sismail

Sismail
Tam tarihini an?msam?yorum 2004’lerde Deprem Dede vard?. Prof. Ahmet I??karaisimli ak sakall? dede ocuklar?m?z?n, genli?in ve tm Trkiyenin depreme kar?? bilinli ve haz?rl?kl? olmas? iin aba gstermi?ti. Milli E?itim Bakanl???yla ortakla?a al??malar yapt? ocuklara boyama kitaplar? da??t?ld? deprem dedelerini boyad?lar. Baz? camiilerde vaaz bile verilmi?. Ard?ndan deprem dedeye reklam teklifleri ya?maya ba?lar ve reklamlarda oynar [Oldumu sana Reklam Dede]. Neyse daha sonra siyasete at?lm?? ve tutunamamis falan fistan. Deprem dede al??t? al??mas?nada sonralar? kendini kaybetti.
Son gnlerde Kandilli Rasathanesi taraf?ndan deprem dede’den esinlenerek Sismail karakteri olu?turuldu ve Depreme Duyarl?l?k Gnleri ad? alt?nda bir kampanya ba?lat?ld?. www.depremeduyarliyiz.org web sayfas? taraf?ndan desteklenen bu projenin amac? yine depreme kar?? duyarl?l?k ve bilinlendirme al??malar?n? organize etmek ve yrtmek.

Video’da grd?mz maskotumuzun ismi Sismail Sismik ve ?smaili birle?tirince Sismail olmu?. Sismaili ve etraf?ndaki ocuklar? grnce Susam Soka?? geldi akl?ma, birazda duyguland?m.

Sismailin program?:

-Gezici Deprem E?itim T?r? ile e?itli kent merkezlerinde, al??veri? merkezlerinde, niversitelerde ocuklar ve halkla bulu?acak,
-zerinde yer alacak elektronik mekanizma ile ocuklara Sismail ?ark?s?n? dinletecek, k?sa bilinlendirme mesajlar? verecek,
-Depremden Korkmayal?m, Depremi ?renelim! ba?l??? alt?nda her ay bir konuyu ieren bilinlendirme panolar? ile bizlere mesajlar verecek,
-Her ay en az bir kez olmak zere Al??veri? merkezlerinde â€?Depremden Korkmayal?m, Depremi ?renelim!” etkinlikleri kapsam?nda bizlerle olacak,
-Bilinlendirme bro?rleri da??tacak,
-ocuklarla hat?ra resmi ektirecek,
Televizyon programlar?na kat?lacak,
-e?itli sanat?larla birlikte konserlerde bizlere mesajlar verecek,
-Sevilen TV dizileri ile k?sa mesajlar verecek.

Gezici deprem t?r? haz?rlat?lm??

Gezici deprem e?itim t?r?, kontrol edilebilen gerek deprem ko?ullar?n?n bulundu?u bir ortam olu?turarak deprem e?itimleri iin kullan?lacak olan zel donan?ml? bir arat?r.
Amac?, ev, i?yeri ve s?n?f gibi mekanlarda, depremin e?ya ve insanlar zerindeki etkilerini gstermek, depremin etkilerini en aza indirmek iin yap?lmas? gerekenler hakk?nda grsel ve uygulamal? bir e?itim mekan? olu?turmakt?r.
Sars?nt? odas? mobilyal? ve aksesuarl?, gerek hayata uygun d?enmi? oturma odas? ve mutfaktan olu?ur. Uzun olan n yz, boydan boya a?k ve ii gzlenebilir konumdad?r. Film ve projeksiyon gstergesi iin n yzde demonte perde bulunmaktad?r. Oda iine giri? ?k?? sa?lamak iin yan blmden bir oda kap?s? bulunmaktad?r. ne, arkaya, sa?a sola ve a?a?? yukar?, yaylanma ?eklinde hareket etmektedir.
Mutfak blmnde deprem an?nda gaz kaa??ndan kaynaklanan olu?abilecek yang?n ba?lang?c?n? canland?rmak iin muftakta bulunan LPG gaz devresinden alev ?kacak kontroll bir yang?n ba?lang?c? olu?maktad?r. Yine deprem s?ras?nda olu?abilecek su borusu patlamalar?n? canland?rmak iin mutfakta bulunan su boru devresi patlayarak bas?nl? su kontroll olarak f??k?rmaktad?r. Sars?nt? ba?lay?nca ba?layan pskrme, sars?nt?n?n bitmesi ile durmaktad?r.

Odada, ayr?ca deprem s?ras?nda olu?abilecek sesler de duyulabilmektedir.

Deprem T?r?

Sismaile ba?ar?lar diler, Kandilli Rasathanesi al??anlar?na bu gzel projeleri iin te?ekkr eder ve Projeyi Insaatbolumu.com olarak destekleriz.

1 yorum

  1. ea_a 15 Nisan 2009

Yorum yaz